kultúra
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szilágyi Aladár

Varadinum ’92 - forgatókönyv

Annak idején, az első Festum Varadinum meghirdetése után keresett meg Kolozsvári Papp László író, a Magyar Televízió kulturális főosztályának igazgatóhelyettese, azzal a kérelemmel, hogy mint az ünnepi hét egyik szervezője legyek a segítségükre Varadinum-ügyben. Az MTV három stábbal érkezne Nagyváradra, nyolc napon át forgatnának, és az anyagból háromrészes filmsorozat készülne. Eligazítást kértek: melyek volnának a közel hatvan egyházi, kulturális, társadalmi, ifjúsági és sportrendezvény legfontosabb mozzanatai és helyszínei. A következő fordulóban László barátom rákérdezett: nem írnék-e nekik egy forgatókönyvet erre az alkalomra. Végül elvállaltam, s így született meg az alábbi – főszerkesztőm által újra felfedezett – szöveg, mely ugyan csak részben bizonyult alkalmasnak arra, hogy a sorozat megszülethessen, de talán a mai olvasó számára visszaad valamit abból a hangulatból, ami a váradi magyarság első nagy, öneszmélésre és ami a legfontosabb: összefogásra serkentő seregszemléjét jellemezte. Akkor, amikor még minden egyes, akár ötven, akár több ezer embert megmozgató rendezvényünk engedélyeztetése érdekében közelharcot kellett vívnunk a megyei és a városi hatóságokkal, polémiázva védekeznünk a többségi média össztüze ellen. Az 1992-es Szent László-évforduló jegyében megtartott Varadinum nyolc napja végül békésen és zavartalanul zajlott le, provokációk nélkül, legfeljebb az állam biztonságát óvó szerveknek okoztunk néhány álmatlan éjszakát…

Egyed Ufó ZoltánEgyed Ufó Zoltán - A 2007. évi
Varadinum idején, a Szent
László-körmeneten készült felvétel.


1. (Panoramikus felvétel a Kálvária-dombról. A kamera lassú hullámzó-pásztázó mozgással körbejárja jobbról balra a várost. A első képekkel szinkronban amorf utcai zaj hallatszik. A jellegzetesen nagyvárosi hangeffektusokba szinte észrevétlenül, az alaktalan zörejek szövetébe fonódva, előbb halk, majd mindinkább felerősödő gregorián kórus szüremlik. Mire a kamera kiindulási pontjára visszaér, a gregorián dallam megtisztul a XX. századi utcazajoktól. Amikor a beszélő megszólal, a kamera mozgása szeszélyessé válik, egy-egy jellegzetes épületre közelít, el-elidőzve egy-egy részleten.)

Beszélő:

Ez a város Nagyvárad, legrégibb nevén Biharvárad, Georgius Peuerbach csillagász szerint: a világ közepe. Bécs tudósa az Úr ezernégyszáz és ötvenedik esztendejében Várad püspökének, Vitéz Jánosnak ajánlotta a városról elnevezett csillagtáblázatát, és a kezdő délkört, a Greenwich előtti nulladikat, éppen ide helyezte el, Váradi Délkörelnevezéssel. Biharvárad nem valami csoda vagy véletlen szeszélye folytán érdemelte ki ezt a megtisztelő címet: akkoriban Firenzéhez kapcsolódó központja volt a humanizmusnak. Később, tálig száz esztendő múltán, Buda elestével hirtelen Erdély, mi több, Európa végvára lett a török világ felé, s ekkor Végváradnak neveztetett el. Ez a város, amely fél évezred alatt évszázadonként legalább háromszor megostromoltatott, megannyi járvány, tűzvész, földrengés, árvíz pusztította, mégis túlélt minden „vég”-zetet. Ez a város most ünnepel. Varadinum ’92 néven kettős ünnepet ül: háromszáz éve szabadult fel a félhold uralma alól, és nyolcszáz éve avatták szentté építőjét, I. László királyt.

2. (A városkép a beszélő utolsó szavainál hirtelen elsötétedik, a sötét háttérből fokozatosan elődereng Szent László hermája. A derengő sziluett megjelenésekor paraszti öregasszonyhang szólal meg. Úgy dünnyögi-kántálja a középkori Szent László-himnuszt, ahogy a csángó asszonyok imádkoznak.)

Öregasszony:

Idvezlégy kegyelmes Szent László kerál
Magyarországnak édes oltalma
Szent kerálok közt drágalátos gyöngy
Csillagok közt fényességes csillag
Letelepedél Biharváradon
Az városnak lől édes oltalma
Templomot rakatál Szűz Máriának
Kiben most nyugoszol menden tisztességvel
Környül fekesznek téged császárok
Püspökök, kerályok és jobbágy urak
Olaj származik szent koporsódból
Tetemed foglalták az szép sáraranyból
Téged dícsérnek szent zsolozsmával
Papok, diákok és várusnépek
Téged dícsérnek földnek kerekségbe
Téged dícsérnek Istennek angyali
Te dicsekedel király székedben
Képed fel töttek az magas kőszálra
Fénlik mint nap, salyog, mint arany
Nem elégeszik senki tereád nézni.


A szerző további írásai

1 / 9 arrow

impresszumszerzői jogok